Biblioteca Județeană Mureș > Informații de interes public

Informații de interes public

Biblioteca Judeţeană Mureş Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş
Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş

Coordonatele de contact

Biblioteca Judeţeană Mureș este o bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic pusă în slujba comunităţii locale şi judeţene şi care permite accesul nelimitat şi gratuit la colecţii, baze de date şi alte surse proprii de informaţii (art.1 din Legea bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare)

Numele şi prenumele persoanelor
din conducerea Bibliotecii Judeţene Mureș:

 • Manager: D-na Avram Olivia Monica;
 • Contabil-șef: D-na Pop Daniela;
 • Șef Serviciu Comunicarea Colecțiilor: D-na Agyagási Hajnal;
 • Șef Birou Evidența, achiziția și prelucrarea documentelor: D-na Moldovan Liliana;
 • Șef Birou Colecții Speciale. Biblioteca „Teleki-Bolyai”: Dl Kovács-Gorboly György;
 • Șef Birou Administrativ și de Achiziții: D-na Melania Suciu;
 • Șef Birou Informare și Relații Publice: D-na Precup-Mătieș Anca.

 

Actele normative care reglementează
organizarea şi funcţionarea Bibliotecii Judeţene Mureș:

 

 • Constituţia României (publicată în Monitorul Oficial, Partea I-a, nr. 767/ 31 octombrie 2003);
 • Legea bibliotecilor nr. 334 / 2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 111 / 1995 privind Depozitul Legal de documente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Bibliotecii Judeţene Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 79 din 26 mai 2016.

Actele normative care reglementează
activitatea de informare publică directă:

 • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

Principalele atribuţii ale Bibliotecii Judeţene Mureș:

 • colecţionează toate categoriile de documente necesare organizării activităţii de informare, documentare şi de lectură la nivelul comunităţii judeţene şi organizează Depozitul legal local de documente, potrivit legii
 • coordonează activitatea bibliotecilor publice de pe raza judeţului în care îşi desfăşoară activitatea, prin acţiuni specifice de îndrumare şi de evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare profesională;
 • asigură aplicarea unitară a normelor biblioteconomice şi a legislaţiei în domeniu şi coordonarea aplicării strategiilor şi programelor de automatizare a activităţilor şi serviciilor acestor biblioteci;
 • elaborează şi editează bibliografia locală curentă, materiale de îndrumare metodologică şi alte publicaţii, alcătuiesc baze de date şi organizează centre de informare comunitară, cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu instituţiile responsabile, potrivit legii, şi cu organismele neguvernamentale în realizarea obiectivelor educaţiei permanente;
 • elaborează norme privitoare la funcţionarea bibliotecilor publice din oraşele şi municipiile din judeţul respectiv, precum şi pentru organizarea de filiale specializate pentru copii, tineri şi adulţi, cu respectarea normelor emise de Biblioteca Naţională a României.

Numele persoanei responsabile cu furnizarea informaţiilor de interes public:

Persoana responsabilă cu îndeplinirea activităţilor de informare publică este d-na Cotoară Diana Monica (secretariat, etaj III, Sediul Central, Palatul Culturii, strada George Enescu, n. 2).

Program: luni - vineri între orele 8:00 - 15:00

Telefon: 0265 / 262631; fax: 0265 / 264384;

E-mail: secretariat@bjmures.ro

Componenţa comisiei de analiză
privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public:

 • D-na Pop Daniela - contabil-șef;
 • D-na Agyagási Hajnal- şef serviciu;
 • D-na Moldovan Liliana - șef birou;
 • D-na Lazok Klara - șef birou;

Programul de funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureș

Programul de funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureș se poate consulta aici.

Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii,
în cazul în care o persoană se consideră vătămată
în privinţa dreptului la acces la informaţiile publice.

Conform art. 6, alin.1 din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile legii mai sus menţionate, informaţiile de interes public.

Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile (art.7, alin.1).

Împotriva refuzului explicit sau tacit al angajatului desemnat al autorităţii ori instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată (art.21, alin. 2).

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 menţionat mai sus. Hotărârea tribunalului este supusă recursului (art. 22).

Lista cuprinzând categoriile de documente create
şi / sau gestionate de Biblioteca Judeţeană Mureș
care constituie informaţii de interes public:

Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene Mureș - organigrama;
Structura organizatorică a Bibliotecii Judeţene Mureș - organigrama 2017;
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureș;
• Politica de dezvoltare a colecţiilor;
Anexa 1 - Procedura PS-05 privind Reglementarea activității Comisiei de selecție a titlurilor de cărți achiziționate
• Rapoarte periodice de activitate ale Bibliotecii Judeţene Mureș:
Raport de activitate pe anul 2010;
Raport de activitate pe anul 2011;
Raport de activitate pe anul 2010-2012;
• Rapoarte anuale privind accesul la informaţiile de interes public (de la data apariţiei legii nr. 544/2001 şi până la sfârşitul anului 2013)
Raport de activitate 1 ianuarie - 31 decembrie 2013
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind programul BIBLIONET în județul Mureș pentru perioada 2009-2013 (Anexa 1)
IMPACTUL programului BIBLIONET în județul Mureș 2009-20013 (Anexa 2)
DONAȚII BIBLIONET 2013 (Anexa 4)
•PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR culturale aprobate pentru anul 2013 (Anexa 5)
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR culturale realizate in anul 2013 (Anexa 6)
RAPORT vizite virtuale (Anexa 7)
ANUARUL Bibliotecii - LIBRARIA - în baza de date EBSCO (Anexa 8)
Raport de activitate 1 ianuarie - 31 decembrie 2014
AFIȘE și materiale - 2014 (Anexa 1)
PROGRAMUL ACȚIUNILOR CULTURALE minimale preconizate a fi realizate în anul 2015 (Anexa 2)
ACTIVITĂȚI CULTURALE REALIZATE în cursul anului 2014 (Anexa 3)
RAPORT DE ACTIVITATE metodică (Anexa 4)
CD trupa LISTEN (Anexa 5)
RAPORT vizitatori virtuali 2014 (Anexa 6)
Raport activitate metodica 2014
Raport final de activitate 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2015
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE privind programul BIBLIONET în județul Mureș pentru perioada 2009-2013 (Anexa 1)
IMPACTUL PROGRAMULUI BIBLIONET în județul Mureș (Anexa 2)
MATERIALE, AFIȘE, PLIANTE 2013-2015 (Anexa 3)
PROGRAMUL MINIMAL al principalelor acțiuni culturale aprobat pentru perioada 2013-2015 (Anexa 4)
PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR CULTURALE realizate în perioada 2013-2015 (Anexa 5)
INCLUDERA Anuarului LIBRARIA în baza de date EBSCO (Anexa 6)
RAPORT vizite virtuale 2013-2015 (Anexa 7)
• Informaţii privind proiectele şi programele aflate în derulare;
 
• Programul manifestărilor culturale şi de educaţie;
• 2010;
2011;
2012;
2013;
2014;
• Bugetul anual al instituţiei;
• Bugetul anului 2013;
• Bugetul anului 2014;
• Situaţii financiare trimestriale şi anuale;
• Anexa 1 - Trimestrul I - 2013;
• Anexa 2 - Trimestrul II - 2013;
• Anexa 3 - Trimestrul III - 2013;
• Anexa 4 - Trimestrul IV - 2013;
• Anexa 5 - Trimestrul I - 2014;
Declaraţii de avere şi declaraţii de interese;
• Formulare;
Cerere informații de interes public;
Reclamaţii;
Petiţie.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală Mureş
Biblioteci publice din judeţul Mureş
Adresele de email ale Bibliotecii Judeţene Mureş

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş